Kölcsönös titoktartási nyilatkozat

Létrejött egyrészről a WPSupport.hu domain jogtulajdonosa, mint SZOLGÁLTATÓ, másrészről a https://wpsupport.hu weboldalon elektronikus szerződést megkötő MEGRENDELŐ között a szerződéskötés napján automatikusan jött létre az alábbi tartalommal:

1.) A Felek (SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ) kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott telefonon, e-mailben vagy egyéb VOIP alapú kommunikáció során elhangzottakat, valamint az online megrendelő űrlapon közölt adatokat üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához a nyilatkozattevők (SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ) méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartásához a szükséges intézkedéseket megtették.

2.) A Felek üzleti titoknak tekintik az alábbiakat:

 • minden, a weboldal tárgyával, tartalmával, feltételeivel kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;
 • SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival (tervek, grafikai tervek, szoftverek, kereskedelmi nevek és védjegyek, receptúrák, eljárások és egyedi fejlesztésű programok), üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
 • harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a nyilatkozattevők (SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ) szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, illetőleg az internetes kommunikáció során vagy egyéb módon hozzáfér vagy hozzáférhet.

3.) A Felek (SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ) kötelezettséget vállalnak arra, hogy

 • minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezel, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkairól lenne szó és legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaival kapcsolatban alkalmaz, és köteles tartózkodni ezen információk saját vagy más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult;
 • a megbeszélések és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsolódó iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem ad;
 • az üzleti titoknak minősülő információkhoz és adatokhoz történő hozzáférés lehetőségét saját szervezetén belül is csak olyan személyek (alkalmazottak) részére biztosítja, akik esetében ez feltétlenül szükséges, és akiket a jelen nyilatkozatban foglaltakkal egyező tartalmú titoktartási kötelezettség terhel;
 • az üzleti titoktartásra vonatkozó kötelezettség megsértése esetén minden felelősséget vállal, egyúttal minden szükséges lépést megtesz a titoksértés következményeinek elhárítása érdekében;
 • legkésőbb az együttműködés lezárultát követő 10 napon belül minden olyan írott vagy egyéb anyagot visszaad a másik fél részére, amely üzleti titkot hordoz, a nála lévő esetleges másolatokat, másodpéldányokat és elektronikus dokumentumokat véglegesen megsemmisíti;
 • minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatja a másik felet, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján üzleti titok (bíróság vagy hatóság részére történő) átadására kényszerül.

4.) A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 • melyek már a jelen nyilatkozat elfogadásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak;
 • amelynek az érintett fél már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt a jogosult részére átadta volna;
 • jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

Amennyiben a Felek (SZOLGÁLTATÓ és MEGRENDELŐ) a jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettségüket megszegik és ezzel a másik félnek bizonyítottan kárt okoz, köteles a kárt megtéríteni.

A jelen nyilatkozatban a titoktartással összefüggésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó és egyéb, kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

Utolsó módosítás: 2015. május 4.